Physical Activity Readiness Questionnaires: 
PAR-Q-Form (for Nutrition)

Personal Training 

Personal Training - Castra Gym

เป้าหมาย
ที่ชัดเจนต้องเริ่มต้นแบบ
ชัดเจนทุกสัดส่วน
รับสอนออกกำลังกายส่วนตัว อย่างถูกต้อง และปลอดภัย พร้อมใส่ใจในรายละเอียดตลอดการเข้าโปรแกรม

วัดสัดส่วน 
ทำโปรแกรมโภชนาการให้
ดูผลลับ ก่อนเเละหลัง
ทุกเป้าหมายในการฝึก
เช่น

  • ลดไขมัน
  • กระชับสัดส่วน
  • เพิ่มกล้ามเนื้อ
  • ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • เวทเทรนนิ่ง